EnglishLaoThai

บริการด้านกฎหมายธุรกิจทุกประเภท

เราให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาคดีความทางธุรกิจต่าง ๆ การทำนิติกรรมสัญญา (วางระบบ, ตัวบุคคล, นิติบุคคล) เอกสารด้านกฎหมายธุรกิจ และอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเชิงธุรกิจ

บริการด้านกฎหมายภาษีอากร

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาษีอากร การวางแผนภาษีทางธุรกิจ ตรวจสอบภาษีอากร การอุทธรณ์คำสั่งที่มาจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร การฟ้องร้อง การต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษี ฯลฯ

บริการด้านงานอรรถคดีและบังคับคดี

เราพร้อมให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านคดีทางแพ่ง คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ คดีในด้านการปกครอง การบังคับ คดีเพื่อให้มีการชำระหนี้จากลูกค้าตามคำพิพากษา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ การระงับข้อพิพาท ฯลฯ

บริการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า

บริการยื่นคำร้อง ขอจดทะเบียน ขออนุญาตที่ต้องมีเรื่อง กฎหมายและหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกรูปแบบ เช่น การจดสิทธิบัตร, จดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนนิติกรรม, จดทะเบียนนิติบุคคล, การขอใบอนุญาต ทำงาน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแรงงานต่างด้าว ฯลฯ