ชื่อบทความ

 1. พิธีศุลกากร 

                       คือ ขั้นตอนในการนำสินค้าออกนอกประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้   

โดยใช้บริการของตัวแทนออกของศุลกากรเพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีดังนี้

1. การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า

2. การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อให้ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรตอนนำเข้าสินค้า

3. ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเครื่องบิน ในกรณีที่ต้องขนส่งพร้อมทำเรื่องการประกันภัยสินค้า

4. วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่เรียกว่า 

 L/C หรือ Letter of Credit ให้ถูกต้อง

5. จัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้

     –  ใบขนสินค้าขาออก

     –  บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

     –  บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

     –  ใบอนุญาตของหน่วยงานของรัฐกรณีเป็นสินค้าควบคุม

  1. สินค้าต้องห้ามหรือต้องมีใบอนุญาตนำเข้าส่งออก

  สินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้ เช่น วัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ  สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ   ยาเสพติดให้โทษ   เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต  ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม 

  สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

   

  สินค้าที่จะต้องได้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งออก

  1. เงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ
  2. พันธุ์ยางและยางธรรมชาติ
  3. ยาสูบ รวมถึงต้นยาสูบและใบยาเส้น
  4. สัตว์และซากสัตว์
  5. เครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม
  6. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 

  อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

  1. วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
  2. ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์
  3. สุรา
  4. 10.สินค้าประเภทอาหารที่มีความหวานเจือปน
  5. 11.เครื่องชั่ง ตวง วัด